Трейс Груп Холд прогнозира 350 млн. лв. приходи за 2015 г.

Мажоритарният собственик на Трейс Груп Холд проф. Николай Михайлов е провел серия от разговори и срещи с индивидуални и институционални настоящи и потенциални акционери и възнамерява да предприеме действия за увеличение на фрий флоута на компанията.

 

Михайлов притежава над 89% от дружеството, като именно малкият процент на свободно търгуеми акции са една от причините книжата на дружеството да не са част от SOFIX.

 

Трейс Груп Холд ще продължи политиката си за мотивиране на мениджърските екипи чрез изплащане на част от допълнителните възнаграждения под формата на акции.

 

За тази цел ще продължи процедурата по обратно изкупуване на собствени акции, което е част от усилията за повишаване на доверието на акционерите. От компанията посочват в съобщение до медиите, че смятат акцията за силно подценена.

 

Ето и какво още съобщават от Трейс Груп Холд:

 

2014 година

 

Изминалата 2014 година бе знакова за „Трейс Груп Холд” АД по отношение на инвестициите в чужбина.

 

Сърбия

 

Към групата се присъединиха две пътно-строителни предприятия в Република Сърбия – „Трейс ПЗП Ниш” АД (придобито на 29 септември 2014 г.) и „Трейс ПЗП Враня” ООД (придобито на 29 януари 2015 г.).

 

Те са водещи фирми в местния строителен бранш, които са изграждали участъци от големи паневропейски коридори в страната. Дружествата оперират на територията на 28 общини в Сърбия и поддържат близо 3 000 км пътна мрежа.

 

„Трейс Груп Холд” АД стартира организацията по изпълнението на спечелените четири договора с Коридори Сърбия за изграждане на магистрални пътища на обща стойност над 90 млн. евро.

 

Чехия

 

Друго важно международно направление, което се разви през годината, е навлизането на компанията на пазара в Чешката република.

 

Сключени бяха договори за изграждане на два обекта - „Разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Пречиствателна станция за замърсени води Юг – Летище Прага Рузине” и „Изграждане на групов водопровод Бенешов” на обща стойност 21 млн. евро.

 

Всички начинания в посока разширяване дейността на дружеството и навлизането му на международни пазари наложиха концентрацията на значителен организационно-управленски и финансов ресурс.

 

Създадената организация по отношение изпълнението на международните договори в чужди страни генерираха по-големи административно-управленски разходи, в сравнение с тези в България, които се отчетоха текущо и неминуемо ще се отразят върху финансовите резултати на групата.

 

Прогнозни резултати за 2014 г.

 

Въпреки това очакванията са, че консолидираните нетни приходи от продажби ще надхвърлят 320 млн. лв, от които около 300 млн. лв ще са от строителство.

 

Към края на годината в консолидирания отчет се включват данни за дейността на 25 дъщерни дружества и 56 дружества по ЗЗД. По предварителна информация, прогнозният нетен финансов резултат на групата за 2014 г. се очаква да бъде около 10 млн. лв.

 

Казусът КТБ

 

В посочения резултат е включена частична обезценка на налични блокирани средства в търговска банка с отнет лиценз. Ръководството оценява риска от забавяне на възможността за текущо използване на ликвиден ресурс.

 

Очакванията са, че казусът с банката ще бъде решен в полза за групата и отчетените загуби ще бъдат трансформирани в печалби в следващи отчетни периоди. Предвид териториалното преструктуриране на бизнеса, финансовите резултати са ясни и очаквани за ръководството.

 

Приходите от чужбина

 

За 2014 г. „Трейс ПЗП Ниш” АД се включва в обединените резултат само с данни от последното тримесечие, а „Трейс ПЗП Враня” ООД ще отчете първите приходи в групата в началото на 2015 година. Изпълнението на самостоятелните обекти на „Трейс Груп Холд” АД в Република Сърбия и Чехия също предстои да се реализира през 2015 г. и 2016 г., когато ще бъдат отчетени и финансови резултати от строителството от тези дейности.

 

В тази връзка, усилията на ръководството ще бъдат насочени за постигане на оптимална ефективност и устойчиво развитие на международните си направления.

 

Водещият акцент в дейността на „Трейс Груп Холд” АД и през 2015 г. ще бъде преразпределение на риска чрез запазване на водещите позиции на вътрешния пазар и ново разширяване на външния.

 

Плановете за България

 

Във вътрешен план дружествата активно изпълняват големи инфраструктурни проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз.

 

Дъщерните дружества участват в изграждането на едни от най-големите проекти в страна - строителството на метрото, железопътните и пътните магистрали, обходите на големите градове. Освен това поддържат близо 20% от пътищата на страната.

 

Цената на петрола

 

При обемите, които предстои да изпълни Трейс през тази година, положително влияние върху резулатите ще окаже спадът на цената на петрола и ще намалеят производствените и транспортните разходи. Очакванията са тенденциите за спад на цените на петрола и неговите производни да се запазят до края на 2015 г.

 

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.