Семинар: Мерки против корупция и измами с Европейските фондове

На 9 април 2014 г. от 9.00 часа в хотел „Шератон“ заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще открие Семинар на тема „Мерки против корупцията и измамите във връзка с използването на Европейските структурни и инвестиционни фондове“.  През периода 2014–2020 г. ЕС ще инвестира 325 млрд. евро в регионите на Европа чрез Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове, целта на които е да се насърчи икономическия растеж, създаването на работни места и конкурентоспособността и да се намалят различията в развитието. Тъй като това са значителни по размер средства, изключително важно е да бъдат осигурени гаранции, че те се изразходват правилно и се постига възможно най-голямо въздействие. Една от заплахите за успешното постигане на резултатите на политиката са измамите и корупцията, които отклоняват средства за цели, различни от целите, за които те са предоставени, и се отразяват негативно върху ефективността и ефикасността на проектите. Освен, че причиняват финансови загуби, измамите и корупцията рушат репутацията и подкопават доверието на гражданите в управлението на фондовете на ЕС. Общопризнат факт е, че предотвратяването на злоупотребите с фондове е по-ефективно и изисква по-ниски разходи в сравнение с установяването и преодоляването на последствията. Новите регламенти за ЕСИ фондове през периода 2014–2020 г. включват изрично изискване управляващите органи да въведат ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите при отчитане на установените рискове. Семинарът разглежда въпроса „Какви реални действия могат да бъдат предприети за предотвратяване на корупцията и измамите във връзка с ЕСИ фондове?“. Представители на институциите на ЕС, националните органи и организациите на гражданското общество са поканени да споделят своя опит, както и примери за добри практики.