НОИ с нова електронна услуга

Националният осигурителен институт разширява списъка с електронни услуги, достъпни през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). От 7 април е активна услуга, свързана с прекратяване на търговска дейност. При условие, че няма наети лица и не води или липсват разплащателни ведомости и трудовоправни документи.

 

Осигурителите по електронен път могат да подават заявление в териториалните поделения на НОИ за издаване на удостоверението от осигурителния архив. За изпращането на заявлението се изисква квалифициран електронен подпис /КЕП/, или ЕГН/ЛНЧ и Персонален идентификационен код /ПИК/ за физически лица, както и Идентификационен код на осигурителя /ИКО/ за лицата с БУЛСТАТ/ЕИК.

 

Изготвените документи могат да бъдат получени в деловодството на избраното териториално поделение на НОИ - на хартиен носител или върху преносими външни носители, по електронна поща, подписани със сертифициран електронен подпис или на хартиен носител чрез пощенски куриерски служби на предварително посочен адрес.

 

Удостоверението, издадено от териториалните поделения на НОИ, е задължително условие за вписване на обстоятелство по заличаване на осигурителя в търговския регистър.

 

Услугата е достъпна чрез интернет страницата на НОИ, рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни услуги”, където е публикувана и инструкция, описваща условията за подаване и получаване на удостоверението.