Print this page

Разпределение на имущество след прекратяване и ликвидация на търговското дружество

През месец септември 2018 година, вконсултантска компания „Аркон Консулт” ООД постъпва запитване за конкретен казус, ненамерил решение поради противоречива практика. Конкретно казусът касае търговско дружество е прекратило своята дейност чрез ликвидация през 2016 г. и заличено в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. С -и поС решение на общото събрание недвижимите имоти, които дружеството е притежавало, са разпределени между акционерите като ликвидационен дял.

През 2018 г. бившите акционери решават да продадат съответните имоти, при което установяват, че не са ги придобили и не могат да се разпореждат с тях. Продажбата не може да бъде извършена и от търговското дружество, тъй като е заличено и вече не съществува в правния мир.

Дали практиката познава други подобни случай на „заключени” имоти и с какъв край, ще разберем от управляващия директор на Аркон Консулт ООД – г-жа Венета Димитрова и от адвокат Сениха Рюстем, работили активно по казуса и довели до неговата положителна развръзка.

РАБОТНИ ВЪПРОСИ за интервю в сп. Business Lady:
1. Как се сблъскахте с този случай?
Клиентът се обърна за съдействие към „Аркон Консулт“ ООД, тъй като дружеството ни прилага интердисциплинарен подход в работа – при разглеждане на казусите счетоводители и юристи работят съвместно в екип, търсят цялостно и комплексно разрешаване на проблемите.

2. Разкажете повече за предисторията на този казус. Какви са били пропуските, които са довели до невъзможност да се извърши продажба на недвижимото имущество?
Ликвидацията е последният етап от съществуването на търговско дружество като юридическо лице. Целта е погасяване на задълженията на дружеството към кредиторите и разпределение на имуществото между съдружниците. Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружеството./чл.271-273 ТЗ/

В конкретния случай търговското дружество е прекратило своята дейност, изпълнена е ликвидационната процедура и за остатъкаот имуществото е взето решение за разпределение между съдружниците/акционерите с решение на общото събрание. За взетото решение е съставен протокол в писмена форма. Тези действия са отразени от ликвидатора в окончателния ликвидационен баланс на дружеството с нулеви стойности. По този начин е удостоверено, че дружеството няма налични активи. На това основание ликвидаторът е поискал заличаване на търговското дружество, без да извърши определени действия, довели до невъзможност за разпореждане с недвижимите имоти.

Търговският закон не поставя допълнителни изисквания за това как да се извърши разпределението на имуществото, когато в него савключенинедвижими имоти. Поради тази причина в практиката се приема, че решението на общото събрание за разпределение на имуществото под формата на ликвидационен дял е достатъчно. Въз основа на него и окончателния ликвидационен баланс с нулеви стойности, ликвидаторите заявяват в търговския регистър заличаване на правния субект.

В случаите, когато търговското дружество притежава недвижими имоти, за да се извърши реално разпределение на имуществото, необходимо е допълнително правно действие. Това е прехвърляне на собствеността върху недвижимите имоти от търговското дружество на съдружниците/акционерите с нотариален акт/чл.18 ЗЗД/. Касае се за задължение на ликвидатора по чл.268 от ТЗ, което не е ясно разписано в закона.

Когато дружеството е било заличено, без да е извършено прехвърляне на собствеността по нотариален ред, възникват ситуациите на „заключване“ на недвижимите имоти. В тези случаи съдружниците/акционерите не са ги придобили в тяхна собственост и поради това не могат да се разпореждат с тях за напред, а търговското дружество е заличено и не съществува като правен субект и нотариусът не можевалидно да изповяда сделка за последваща продажба на тези имоти.

3. Как се роди законово възможното решение за разплитането на казуса?
След множество консултации и размяна на професионални становища между счетоводител и юрист, включително нотариуси, се пристъпи към възобновяване на ликвидацията. По молба на бившия акционер, длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписвания назначи ликвидатор, който в определения срок да извърши допълнителни ликвидационни действия с остатъчен и довършителен характер /чл.273, ал.2 от ТЗ/.

4. Какви бяха Вашите хронологични стъпки, довели до успешната развръзка - консултация и работа с държавни институции, придвижени документи, крайният резултат?
Назначеният ликвидатор извърши реално разпределение на остатъка от имуществото на дружеството. Въз основа на решението на общото събрание за разпределение на имуществото, ликвидаторът прехвърлиправото на собственост върху недвижимите имоти в полза на съдружниците/акционерите в установената от закона нотариална форма. Цялата процедура е придружена с взаимодействие с администрациите на НАП – МДТ, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Имотен регистър, Агенцията по вписванията – ТР, нотариуси и др.

5. Къде срещнахте най-големите спънки и затруднения при неговото разрешаване?
Затрудненията се пораждаха отпротиворечивата практика при решаване на сходни казуси. Има различни становища за това необходимо ли е да се възобнови ликвидацията на търговското дружество и по какъв ред да се поиска възобновяването – по административен или съдебен ред.

Законодателят не е уредил изрично конкретните последици, които ще настъпят. В практиката се приема, чепри продължаване на ликвидацията дейността на дружеството не се възобновява и правният субект остава заличен, но същевременно ликвидаторът действа като представител на дружеството и извършва разпоредителни действия с имуществото му преди заличаването.

Макар, че дружеството е престанало да съществува като правен субект, действията на ликвидатора пораждат правоприемство и собствеността се прехвърля по нотариален ред пряко от дружеството на съдружниците. Поради липса възобновена търговска дейност и правен субект, ликвидаторът не съставя отново заключителни счетоводни баланс и ОПР.

За преодоляване на законовата празнота и противоречивата практика, казусът изисква задълбочено проучване и съгласувани действия на юристи и счетоводители, които да кореспондират със установените в закона производства за ликвидация на търговски дружества, вписвания в търговския регистър, прехвърляне на право на собственост върху недвижими имоти в нотариална форма, счетоводни и данъчни въпроси и др.

6. Какви, според Вас, са изводите от този случай?
Ликвидацията на търговско дружество е многоетапна и многопластова процедура. Тя включва редица действия във връзка с приключване на дейността и разпределение имуществото на дружеството. Тяхното извършване е възложено на ликвидатора, но се изисква интердисциплинарен подход - съгласуване със счетоводител и юрист.

Към датата на обявяването на дружеството в ликвидация се изготвя Начален счетоводен баланс, а към датата на заличаване на дружеството - Краен счетоводен баланс и ОПР. Тези счетоводни документи се придружават от Декларация на ликвидатора, Пояснителен доклад към счетоводния баланс, Отчет на ликвидатора.

Преди да изготви окончателен баланс и ОПР, ликвидаторът и счетоводителят на Дружеството в ликвидация следва да се уверят, че задълженията на дружеството са погасени, не са останали неудовлетворени кредитори и активите на Дружеството са разпределени според решението на ОС на акционерите и установения от закона ред за тяхното валидно прехвърляне. Най-накрая счетоводителят изготвя ГДД, ГФО и ГОД, които подава в НАП и НСИ за годината, в която е извършена ликвидацията.

7. Съществува ли възможност и ако да - каква, според Вас, за законови промени, които да регламентират подобни казуси и да работят в улеснение на бизнеса у нас?
За да се постигне правна сигурност в теорията и практиката се препоръчва изрично уреждане в закона на хипотезите за възобновяване на ликвидацията, включително чрез въвеждане на законови фикции. Това означава изрично да се запише в закона при съответната фактическа действителност какви действия трябва да се предприемат и какви правни последици ще се считат за настъпили. Това ще предпази бизнеса от несигурност, грешки и излишни усилия за тяхното поправяне.

Финални думи към читателите на сп. Business Lady?
С цел превенция на грешки, загуба на време и средства,препоръчва се на ликвидаторите действията по ликвидация и заличаване на търговските дружества да се предхождатот съвместна професионална консултация със счетоводител и юрист.

Да спазват принципа „Най-добрата услуга е тази, от която няма нужда”.
.

Кратка визитка /до 5-10 изречения/:
1. Г-жа Венета Димитрова.
2. Адв. Сениха Рюстем - представяне в уеб сайт:http://ryustem.eu/ - Секция „За нас“, „Услуги“
3. „Аркон Консулт” ООД.
4. „Аркон Консулт” ООД.

Аркон Консулт ООД в лицето на своя екип от висококвалифицирани специалисти предоставя цялостно бизнес обслужване за своите клиенти – професионални четоводни услуги, юридически и данъчни консултации, финансови консултации, управление на персонала, ТРЗ услуги, застраховки, преводи и легализации, заверки, посредничество, представителство. Клиенти на Дружеството са юридически и физически лица от страната и чужбина. Дружеството си партнира с немската счетоводна компания KSP Steuerberatungs Gmbh. www.arconconsult.net

Венета Димитрова е Управляващ директор на дружеството. Тя е магистър „Публични финанси” от УНСС, София; магистър „Унгарска филология ”от университета в Дебрецен, Унгарияи СУ „Св. Климент Охридски”, както и бакалавър„ Външна търговия и международно право” от УНСС, София. Има сертификати по маркетинг от Университета в Делауеър, САЩ. Владее английски, унгарски и руски език. Член е на Съвета на жените в бизнеса в България и носител на приза за „Ефективен мениджмънт на консултантска компания, добри практики и иновации в счетоводните услуги“, на Годишните награди на списание Business Lady за 2018 година, категория„Финансовсектор“. Г-жа Димитрова започва кариерата си през 1989 г. и има над 20 годишен опит като маркетингов и финансов директор на редица български и международни компании, развиващи своята дейност в областта на международната търговия, лизинга, рекламата и медиите–Булвария, Юнионлизинг, DDB, Optimum Media, Евромаркет груп и др. Била е изпълнителен директор на Орел-Лизинг и Пиеро97 МА. От 2010 г. е съдружник в „АрконКонсулт”, а от началото на 2015 г. активно се включва в управлението на дружеството,  като развива отделните направления и дейности свсеотдайната помощ и сътрудничество на своите колеги. Г-жа Димитрова е съдружник и управител на РА „АрконНет“ ООД, патентовала първите зареждащи киоски на българския пазар, и Ориент-Експрес-Тур ООД–единствен оторизиран представител на Venice Simplon – влака Ориент Експрес за България.

Адвокат Сениха Рюстем е член на Софийската адвокатска колегия. Има професионален опит в областта на гражданското, търговското и наказателното право.

Дейността на кантората е насочена към осигуряване на превантивна информация, правни съвети и съдебна защита при управление на собствеността, имиджа и репутацията на граждани и търговски дружества.

Засилен фокус в практиката на адвокат Рюстем са правните услугив областта наиновациите и технологичното развитие. Те обхващат стратегическо управление на интелектуалната собственост - изобретения, полезни модели, търговски марки, дизайн, географски означения, закрила на авторското право и сродните му права, в това число компютърни програми, бази данни, лицензиране и комерсиализация на ноу-хау и търговска тайна, защита срещу нелоялна конкуренция, трансфер на имидж и управление на други специфични отношения при развиване на бизнес в онлайн среда. Компетенциите на адвокат Рюстем в тази сфера са подплатени с допълнително обучение по магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес“в УНСС.Тяе квалифициран юрист по Право на Европейския съюз.

В професионалната си дейност адвокат Рюстем оказва съдействие при провеждане на преговори, фирменисъвещания идруги стратегически комуникации в бизнеса. Тя усъвършенства своята практика в тази област с обучение по магистърска програма „Реторика“ в Софийския университет.

Адвокат Сениха Рюстем има активна обществена дейност:

- член на Съвета на жените в бизнеса в България;
- член на Асоциацията на жените предприемачи в България „Селена“;
- член на Националния съвет за саморегулация - за професионално поведение в областта на рекламата и търговските комуникации;
- член на Консултативния съвет на Фондация за развитие на емоционалната интелигентност

Уеб сайт: http://ryustem.eu/