130 млн. лв. ще получат работодателите за да повишават квалификацията на заетите до 2020-а

130 млн. лв. ще бъдат предоставени на работодателите за повишаване на квалификацията на заетите при тях лица, както и за осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси.

 

Очаква се над 22 хил. заети лица да повишат квалификацията или компетентностите си, а 8 хил. заети лица да работят при по-добри и по-безопасни условия на труд.

 

Това стана ясно на Второто редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

 

Комитетът за наблюдение гласува 15 млн. лв. да бъдат предоставени за развитие на социалната икономика. Чрез изпълнението на операция „Развитие на социалното предприемачество" ще се повишат възможностите за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия и специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и други представители на рискови групи, което е важна предпоставка за преодоляване на социалната им изолация, повишаване на качеството на живот и стимулиране на конкурентоспособността им в работна среда.

 

Близо 6 млн. лв. ще бъдат предоставени за оптимизиране на работните процеси в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" и за повишаване капацитета на Комисията за защита от дискриминация и нейните регионални представители за по-ефективно осъществяване на дейността й по превенция, установяване и предотвратяване на дискриминацията за рискови групи и общности.

 

Ще бъде стартирана и процедура, отворена за всички допустими бенефициенти по програмата за подобряване благосъстоянието на човешките ресурси в региона на р. Дунав чрез насърчаване на междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от различни държави-членки на ЕС.