МТСП стартира кариерни форуми за привличане обратно на българите от чужбина. От 1 февруари 2019 нова процедура УМЕНИЯ

Зам.-министъра на труда Русинова пред Business Lady Club: Повишено търсене на качествена работна сила при рекордно ниски нива на безработица през 2018 г.


13.02.2019 г., Вероника Илиева

Специалният гост на срещата на Business Lady Club, състояла се на 13.02.2019 г., заместник – министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова представи актуална информация за пазара на труда и програми за работодатели и предприемачи.


“България е на 2-ро място в Европа по брой жени учени и инженери над 40% и на 1-во място в Европа по брой жени в ИТ сферата.


Данните за състоянието на пазара на труда показват рекордно ниски нива на безработица през 2018 г. за България - 5.3% при 7 %. за ЕС-28 като част от оживеното икономическо развитие на страната.


В резултат на това има повишено търсене на качествена работна сила и недостиг на работна сила във всяка сфера на промишлеността и услугите.” – каза Русинова.


Най-важните теми са дългосрочното решаване на това предизвикателство. Дългосрочно това ще се случи през инвестиции в образователната система. Краткосрочното решаване е чрез ресурси на Министерство на труда и социалната политика по Национален план по заетостта и по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.


ФИНАНСОВ НАПРЕДЪК ПО ОП РЧР Бюджет – 2,136 млрд. лв. Близо 200 000 души са включени в мерки по Програмата, от които: близо 70 000 включени в заетост; Над 46 000 безработни, включени в обучения; Над 70 000 лица с увреждания и невъзможност за самообслужване са получили социални услуги, от тях 20 000 са деца.


Фокусирана подкрепа (вкл. обучения) е насочена за уязвими групи на пазара на труда: Младежи; Безработни с основно и по-ниско образование; Безработни над 54 г. възраст; Дълготрайно безработни лица; Неактивни и безработни лица с увреждания.


Отворени в момента схеми:


1. МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ– 82 млн. лв.
- стажове за младежи до 29 г.
- обучение по време на работа за младежи до 29 г.


2. ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА– 123.8 млн. лв.
- обучения и субсидирана заетост за младежи до 29 г. за период от 6 м.
- компонент за интегриране на неактивни и безработни лица с трайни увреждания – заетост до 24 м.


3. ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ – 91 млн. лв.
- обучения и субсидирана заетост за лица над 29 г. за период от 12 м.
- компонент за интегриране на неактивни и безработни лица с трайни увреждания – заетост до 24 м.


4. РАБОТА – 80 МЛН. ЛВ.
- обучения и субсидирана заетост за дълготрайно безработни лица за период до 12 м.


5. УМЕНИЯ – 30 млн. лв. ( от 1 февруари 2019)
- обучения за заети, безработни и неактивни лица

Кандидатстването на работодатели става чрез подаване на заявки в бюрата по труда за ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА комп. за лица с увреждания.

От 1 февруари 2019 г. стартира нова процедура УМЕНИЯ. Операцията е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. Достъп за заетост на безработни и неактивни чрез участие в различни форми на обучение. Продължителността е до 2023 г. Бюджетът е 30 000 000 лв. Допустими кандидати са работодатели с партньори: Работодатели. Дейностите са: Специфични обучения на работното място; Обучения за повишаване на Професионална Квалификация и Ключови Компетентности на служителите; Гъвкави форми на заетост. Индикатори за резултат: Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията са придобили квалификация или имат работа – 1485 лица; Участници, придобили квалификация при напускане на операцията – 3665 лица.

Микрокредитиране чрез финансов инструмент е възможно чрез финансови посредници: "Микрофонд" АД и "Сис Кредит" АД с териториални офиси в цялата страна:


До момента общо договорени кредити са 65 бр. с общо договорени средства – 1 007 193 лв., в т.ч. средства от ОПРЧР – 746 277 лв.


Основни параметри:
- Размер на кредитите – от 5000 до 48 895 лв.
- Срок на кредита до 10 години
- Възможност за гратисен период по главницата - до 2 години


Какво финансира:
- Материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността
- Работен капитал за развитие или разширяване на дейността
- Специфично и професионално обучение на служителите / работниците или предприемача


Кого финансира:
- Стартиращи предприятия
- Стартиращи предприятия на лица от уязвими групи (безработни повече от 6 м., лица с увр. и младежи до 29г.)
- Социални предприятия


Защо микрокредит от ОПРЧР:
- Конкурентен лихвен процент – 2,9 до 7,2 %
- Занижени условия за обезпечение
- Дългосрочност до 10 години
- Достъп до финансиране на крайни потребители, които досега не са имали възможност за средства


Предстоящо за предприемачите: Процедура «Подкрепа за устойчив бизнес» :


Всички предприятия, получили подкрепа за създаването си със средства от ОПРЧР или държавен бюджет, вкл. чрез микрокредит, ще могат за кандидатстват за безвъзмездни средства за развитие и запазване устойчивостта на новосъздаденото предприятие.


В рамките на до 5000 лв. предприятието може да използва външна консултантска услуга за развитие и укрепване на дейността си, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие.
Финансови параметри НПДЗ 2019 – общо средства 73 млн. Лв.


Нова инициатива стартира от 2019 г. МТСП с кариерни форуми за привличане обратно на българите от чужбина. Има 6 000 български младежи, които учат в Европа – на тези кариерни форуми са поканени работодателите да представят работните си места в България и да привлекат младежите, които искат да се върнат в България. Такива предстоят напролет в Лондон, Мюнхен, Кьолн и Украйна за бесарабските българи и през есента в Холандия.


През март 2019 г. хора заети сами могат да кандидастват да се обучават т.нар. обучения с ваучери за повишаване на квалификацията. Освен хора със средно, могат да кандидастват и с висше образование, като е въведено по-високо ниво на съфинансиране.


Това, което предстои като приоритетно направление през следващия програмен период от 2021 г, е обучение в дигиталната компетентност. Скоро ще говорим за дигитално изключени групи, а не за социално изключени групи.

Насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта:
- Насърчаване на наемането на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда (безработни до 29 г. възраст, продължително безработни, безработни над 55-годишна възраст и др.) 3 068
- Насърчаване на работодатели – микропредприятия да разкриват работни места за безработни лица чрез предоставяне на субсидия за първите пет наети лица 447
- Насърчаване на разкриването на работни места за обучение чрез работа (дуална система за обучение) 110
- Насърчаване на наемането на безработни лица за стажуване или чиракуване под ръководството на наставник 222

МТСП оказва съдействие за стартиране на собствен бизнес чрез Обучение и квалификация;Териториална мобилност; Стажове . От www.eures.bg www.az.government.bg може всеки ден да се информирате за над 10 000 свободни работни места на територията на България.

След представянето на програмите присъстващите бизнес дами зададоха въпроси и разбраха за нови възможности за бизнеса и за финансирането му.


По време на срещата председателят на ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТ ЗА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ и дружество Гудрайв Глобал България ООД демонстрираха OrCam MyEye - най-модерната технология, която е в помощ на незрящи хора или хора със зрителни увреждания, както възрастни, така и деца.


Функционалности:
• Устройството говори с електронният глас "Дария" на български език, познат от устройствата с операционна система Android и Windows.
• Чете текст в реално време от всякакви повърхности, като вестници, книги, меню, знаци, табели и билбордове, продуктови етикети и екрани на компютър или смартфон. Може да се спира четенето, да се включи на пауза или да се пропусне текст.
• Идентифицира и разпознава лица в реално време.
• Идентифицира продуктите в реално време, което дава възможност за самостоятелно пазаруване.
• Разпознава цветовете.
• Разпознава банкноти в реално време.
• Съобщава дата и час в реално време.


OrCam MyEye се предлага с инструкция на български в текстов вариант. Работата с устройството е лесна. Камерата, трябва да бъде насочена към текст, лице или обект така, че те да попадат в нейното полезрение. Стандартната отдалеченост на обекта от камерата е 20-40см. Това е разстоянието, от което зрящ човек чете стандартен текст. Всички функции се задействат чрез извършването на интуитивни жестове като посочване с пръст или поставяне областта на китката на ръката в полезрението на камерата, а се спират като се постави дланта пред камерата . Устройството е портативно с размери 7,6х21х14,9 мм, леко е, тежи само 22,5 гр., може да се монтира магнитно на почти всички рамки за очила. То е напълно автономно, в смисъл, че не е необходимо свързване с друго външно устройство или интернет. Софтуерът може да се обновява след свързване с безжична мрежа, като предоставя подобрения на предишната версия и съдържа добавена функционалност.
Това решение, насочено към незрящите и хората със зрителни увреждания е единственото, което е приспособено за българския потребител и може напълно да промени техния живот.

По време на срещата се състоя традиционното за Бизнес Лейди Клуб кратко представяне на всички присъстващи, за да знае всеки с кого седи на масата, какъв бизнес представлява и накрая във времето за свободни разговори се създадоха полезни контакти.
За повече информация за Business Lady Club се свържете с Вероника Илиева на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и 0898 26 06 53.

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
https://businesslady.eu/politika-i-socialni-roli/politika/item/2839-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-1-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-2019-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD#sigProId7d91a8f457