Мерките през новия програмен период: иновации, предприемачество, ресурсна и енергийна ефективност и дигитализация

10.05.2019 г.

Интервю на Вероника Илиева със заместник-министъра на икономиката Лилия Иванова


Заместник-министър Иванова, отговаряте за Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 в Министерство на икономиката? Какво е постигнато към момента по ОПИК? Има ли успех тази програма?
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е един от основните инструменти за финансиране на инвестиционните намерения на българския бизнес. Работим активно да подобрим достъпа до финансиране на предприятията, чрез ефективно управление на европейските фондове, опростяване на процедурите, засилване на прозрачността и контрола. На първо място направихме по-обективен процеса на оценяване. Субективните критерии при процедурите за подбор на проекти, по които интересът на бизнеса е най-висок, бяха изцяло премахнати. Второ, предприеха се мерки за облекчаване на административната тежест по отношение на кандидатите за финансиране по програмата, които в основната си част са микро-, малки и средни предприятия. Освен опростяването на правилата за кандидатстване се премахна изискването кандидатите да представят документи, обстоятелствата, за които могат да бъдат проверявани от Управляващия орган по служебен път. Важно е да споменем, че подкрепата за кандидатите продължава и на етап изпълнение на одобрените за финансиране проекти. До момента над 2000 фирми са получили европейско финансиране от началото на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Сключени са повече от 2000 договора (вкл. финансовото споразумение с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“), с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ близо 2 млрд. лв. Успешно е приключило изпълнението на 1331 индивидуални проекта, по които вече са извършени и съответни окончателни плащания. По отношение на разплатените средства също е постигнат значителен напредък, като размерът им към 31 март 2019 г. възлиза на малко над 1 млрд. лева или 38.82% от бюджета на програмата.


Какви финансирания предстоят по ОПИК за 2019 г.?
През декември 2018 година обявихме за набиране на проектни предложения процедурата „Подобряване на производствения капацитет“, която е с бюджет от почти 150 млн. лв. и кандидатстването ще бъде възможно до 21 май тази година. Това е една от най-очакваните процедури от страна на МСП. Целта ѝ е подобряване на производствения капацитет на МСП, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Друга процедура, която също се отличава с висок интерес сред предприятията и е планирана за 2019 г. е процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията“, с бюджет от над 100 млн. лева. Фокусът на подкрепа са съществуващи предприятия, включително големи, които желаят да внедрят иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги.

През 2019 г. ще обявим и процедура за съществуващи иновационни клъстери, която цели да подкрепи тяхното развитие. Планираният за това бюджет е в размер малко над 30 млн. лв. През месец юни предвиждаме да обявим и процедура „Развитие на регионални иновационни центрове”. Основната цел е да се предостави подкрепа за изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза за провеждане на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Общият индикативен бюджет по процедурата е 115 646 638 лв.,разпределени поравно сред 6-е района на планиране, с изключение на област София-град.За края на годината сме оставилии процедура насочена към дигитализацията на МСП, в размер на 60 млн. лева. Тук отново смятаме фокусът на подкрепа да са съществуващи МСП. По този начин считаме, че ще отговорим на съвременните тенденции за развитие на бизнес средата.

Какви са допълнителните финансови инструменти, от които може да се възползва бизнеса през 2019 г.?
Министерството на икономиката също така е Управляващ орган и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“. Нейната основна цел е бързо увеличение на кредитирането на предприятията на ниво ЕС за постигане на значително въздействие върху икономическия растеж и създаването на работни места. Посредством изпълнението на предвидения финансов инструмент се очаква да се подобри достъпът на МСП до дългово финансиране. Бюджетът на оперативната програма е в размер на 102 млн. евро, които са изцяло от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Очакванията са общият размер на отпуснатите кредити да достигне над 608 млн. евро за над 4 000 МСП. Към края на 2018 г. 85% от средствата в размер на 513 млн. евро, са вече предоставени на 3 492 МСП.

Друга възможност в рамките на ОПИКе планираната подкрепа за малки, средни и големи предприятия, чрез финансови инструменти. Те са в размер на 235 млн. евро, което представлява близо 18% от общия бюджет на оперативната програма. Финансовите инструменти по ОПИК се изпълняват чрез Фонд на фондовете. Фондът на фондовете се създава като обособен финансов ресурс и се управлява от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ), с което ръководителят на ОПИК е сключил финансово споразумение. Предоставянето на помощ на крайните получатели, чрез финансови инструменти в рамките на ОПИК, съгласно бизнес плана на ФМФИБ, следва да бъде реализирано в периода 2017-2023 г., чрез финансови посредници, избрани от ФМФИБ.

Инициативата JEREMIE в България също се реализира чрез инструменти за финансов инженеринг в рамките на приоритетна ос 3 „Финансови инструменти за развитие на предприятията” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ), с бюджет от 349 млн. евро, и съгласно подписани и действащи Рамково и Финансово споразумение между Правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Стойността на натрупания към днешна дата рециклиран ресурс, съгласно данни от ЕИФ, е около 160 млн. евро. С рециклирани средства се финансират три нови финансови инструмента: Фонд за финансиране на компании в ранен етап на развитие - фондът вече е действащ, с капитал в размер на до 25 млн. евро, Гаранционен инструмент за търговско финансиране за насърчаване на интернационализацията на МСП (30 млн. евро рециклиран ресурс) и Дялов инструмент „InvestBG Equity”, който цели насърчаване на инвестиционните сектори, които създават висока добавена стойност.

Какво предстои през новия програмен период, какви ще са акцентите в него?
Официалният старт на преговорите с Европейската комисия за общата рамка на политиката за сближаване през следващия програмен период 2021-2027 г. беше даден на официално събитие, проведено в края на март в София. В тази връзка, разработването на новите оперативни програми за България предстои. По бъдещата Програма за иновации и конкурентоспособност ще могат да се финансират мерки по двата под-приоритета на национален приоритет „Наука и иновации за конкурентоспособност“ и под-приоритет „Свързаност и достъпност“ на приоритет „Подобряване на свързаността и цифровизация на икономиката“. Мерките за подкрепа на предприятията ще бъдат насочени към внедряване и разработване на иновации, включително мерки за предприемачество, ресурсна и енергийна ефективност и дигитализация. Ще търсим възможности и за подпомагане на инвеститори.

Вие отоваряте и за Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Какви са приоритетите, които се изпълняват чрез нея? До какви програми има бизнеса достъп чрез нея?
Амбицията ни е агенцията да бъде още по-отворена към бизнеса и да участва в процеса на облекчаване на административната тежест за предприятията. През агенцията минават финансови проекти, които са за подкрепа на малкия бизнес, свързани са с национални ваучерни схеми, с интернационализация, тук е и Националният иновационен фонд (НИФ). Това са все финансови инструменти, за които с ръководството на агенцията имаме общо виждане, че трябва да станат по-достъпни – бизнесът да е по-информиран за тях и да потърси прилагането им. Една от основните цели на Агенцията е интернационализация на МСП, чрез организиране на национални участия на български предприятия в специализирани международни изложения и панаири, което допринася за тяхното устойчиво развитие, успешно интегриране в европейската и световна икономика и разширяване на присъствието им на целеви пазари. Основната цел на тези прояви е да бъдат създадени контакти с надеждни чуждестранни партньори, в т.ч. и привлечени големи инвестиционни купувачи в България. По време на проявите българските компании имаха възможност да се свържат с чуждестранни фирми от над 30 страни.